Filmpje met Le Rivage en de omgeving

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Filmpje met Le Rivage en de omgeving

Nieuwsbrief 2016/2

Datum            : Oktober 2016

Betreft          : Nieuwsbrief nummer 2  vakantiepark Le Rivage

Bestemd voor : Alle eigenaren op ons vakantiepark.

Referentie     :  Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVE)

Beste eigenaar,

Wij hadden met u de afspraak gemaakt per kwartaal een Nieuwsbrief te maken en toe te zenden,om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op ons park.

Vervolgens ging het om onverklaarbare reden het bij de eerste brief helemaal mis. Deze nieuwsletter had u in mei moeten ontvangen echter de brief is zoekgeraakt en u ontving deze nieuwsbrief pas recent in uw mailbox. Onze verontschuldigingen hiervoor. Wij willen graag onze met u gemaakte afspraak nakomen.

Daarom ontvangt u nieuwsbrief nummer 2 nu wel erg kort op de voorgaande brief. maar wij willen ons graag houden aan de belofte, u per kwartaal te informeren m.b.t de ontwikkelingen.

Het is u bekend dat op dit moment 95% van de eigenaren participeren in de overname,dat is een fantastisch resultaat, de overige 5% heeft de volle aandacht van het bestuur.

In de 8 maanden dat de infrastructuur in het bezit is van de eigenaren van de woningen, is er meer onderhoud gepleegd dan gedurende de Roompot periode. Spraken we in de vorige Nieuwsbrief nog over een contract voor plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Inmiddels zitten de containers in de grond en zijn in gebruik,ook heeft u foto’s ontvangen om te laten zien hoe de uitstraling is van deze verandering. Bovendien is er een nieuwe oplossing gekozen voor de smerige groencontainer op de parkeerplaats en is deze inmiddels ook geplaatst.

Voor de afvallogistiek zal voor alle woningen een afvalkalender worden gemaakt met Nederlands en Duitse tekst, hoe te handelen met deze nieuwe situatie.

Voor de goede orde hierbij alvast een verzoek aan alle eigenaren :

Restafval,papier, glas en snoeihout kunt laten afvoeren via de bestemde containers.

Groot huishoudelijk afval meubels,fietsen matrassen enz. moet u afvoeren via de milieustraat,Transportweg 17 Oostburg. Dit is gratis voor alle woningen die OZ belasting betalen, en dat zijn we allemaal.Het is  niet toegestaan deze naast de containers te plaatsen.

De commissie upgrading maakt vorderingen, de volgende zaken zijn reeds op papier gezet.

 • Het onderhoud van het park is beschreven en kan worden uitbesteedt aan een plaatselijk bedrijf.
 • Ook de routing voor vernieuwing en verbeteringen is vast gelegd in een protocol.
 • Bovendien is een beheerdercontract opgesteld, dat zal worden besproken met Stephan Cornelis,omdat hij altijd op het park aanwezig is.
 • Voor het park is een thema benoemd waaraan de upgrading moet voldoen
 • Ideeën voor aanpassingen binnen dit thema zijn vastgelegd. Voor het uitvoeren van deze ideeën zullen offertes worden opgevraagd.
 • Ook de positionering van Le Rivage is vastgelegd en zal bij communicatie worden ingezet en gebruikt.
 • Om misverstanden te voorkomen zijn verantwoordelijkheden voor zowel de eigenaren als de CVE vastgelegd.

De commissie upgrading bestaat uit de navolgende eigenaren.

 • Stephan Cornelis
 • Lenneke Kaptein
 • Stephanen Melmoux
 • Herman van Olphen
 • Helma Wouts
 • Jan van Ganzewinkel

Het ontwikkelde voortgangsrapport van deze groep zal in november  worden omgezet in een plan.

Dit plan zal aan alle eigenaren tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd worden en voorgelegd ter goedkeuring door de leden.

 

Met hartelijke groet,

Bestuur CVE Le Rivage

Eric Bachman (voorzitter)

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 2016/2

Nieuwsbrief 2016/1

Le Rivage Nieuwsbrief 1.  2016

 

Datum         : Mei 2016

Betreft       : Nieuwsbrief vakantiepark  Le Rivage

Bestemd voor : Alle eigenaren op ons vakantiepark

Referentie    : Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren .

Beste eigenaar,

Het bestuur van de CVE, wil u van harte feliciteren met een geslaagde overname van de infrastructuur op ons park. Waren we in november 2015 nog niet geheel gerust, dat de benodigde € 80.000, door alle eigenaren naar de   CVE  rekening zou worden overgemaakt, en dat we de overname vervolgens met succes konden afronden. Bij de eerste inventarisatie zaten gedurende een lange periode            op 75 % en miste we om uiteenlopende redenen  nog 25 deelnemende eigenaren.

In december 2015 zaten we plotseling op 85 % en miste we 12 eigenaren die de noodzakelijke bijdrage nog niet hadden betaald.  Op dit moment is het resultaat 93 % en missen we nog 5 eigenaren die hun bijdrage om diverse redenen nog moeten overmaken. De reden hiervoor kan zijn, dat de woning te koop staat,of omdat men voornemens is deze te verkopen.

De nieuw te bouwen woningen op de tennisbaan gaan niet alleen de parklasten  betalen, Net als de overige eigenaren   betalen ook zij de benodigde € 1000,00. Men is zich bewust dat de waarde van hun  woning positief wordt beoordeeld als de infra niet in handen is van Roompot maar van de eigenaren zelf.

In de 4 maanden dat het park in het bezit is van de eigenaren van de woningen, is er meer gerealiseerd dan in de 20 jaar dat Roompot de eigenaar was van de infrastructuur, en dus verantwoordelijk was voor het onderhoud van het park.

 • Zo is het schelpenpad weer zoals we willen dat deze er uit moet zien,
 • De riolering is gecontroleerd en is het achterstallig onderhoud hersteld.
 • De grote voorjaarssnoei is uitgevoerd en het dode blad en takken zijn verwijderd en afgevoerd.
 • De dode stukken in de randbegroeiing zijn verwijderd en diverse stukken grond zijn inmiddels weer ingezaaid.
 • Ook de wegen zullen worden aangepakt en weer naar het gewenste niveau gebracht.
 • Met locale bedrijven zijn onderhoudscontracten afgesloten om de levensduur van wegen en riolering te verlengen.
 • Ook is er  een contract gemaakt voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.
 • Een Commissie upgrading maakt lange termijn plannen voor de upgrading van het park en de speelvelden.

Deze commissie bestaat uit 6 eigenaren die zich in hoge  mate verantwoordelijk voelen voor  de kwaliteiten uitstraling op ons park.   Kwaliteit en uitstraling zijn  weliswaar  een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle eigenaren , echter deze commissie zal een visie met een  daar aan gekoppeld plan ontwikkelen en  vervolgens dit plan voorleggen aan de algemene leden vergadering. (ALV) Middels een periodieke Nieuwsbrief willen wij u per kwartaal op de hoogte houden van alle ontwikkelingen op ons park.

Het bestuur gaat er nog steeds van uit dat de 5 ontbrekende eigenaren zich alsnog zullen aansluiten en hiermee de door allen gewenste vereniging van eigenaren compleet maken.    Mochten er voor deze mensen, zaken niet geheel duidelijk zijn vul dan bijgaand formulier in zodat wij u individueel en persoonlijk kunnen informeren

Met hartelijke groet,

Het bestuur van de Coöperatieve vereniging van Eigenaren (CVE)

Erik  Bachman (voorzitter)

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 2016/1

Zwarte Gat

 

Het Zwarte Gat was een zeearm in West Zeeuws-Vlaanderen die gelegen was tussen het Eiland van Groede en het eiland van Cadzand. Het Zwarte Gat bestond reeds in de middeleeuwen. Het mondde uit in de Wielingen ter hoogte van de huidige Groedse Duintjes. Aan de zuidzijde ging het over in het Coxysche Gat, dat in verbinding stond met Sluis en het Zwin.

Nadat het eiland Wulpen in 1377 werd overstroomd, verbreedde de geul zich. Doordat tegelijkertijd het Zwin verzandde, wilden de Bruggelingen het Zwarte Gat afdammen, daar ze vermoedden dat dit de bevaarbaarheid van het Zwin ten goede zou komen. In 1418 werd een deel van Wulpen herdijkt en in 1422 werd door de Heer van Moerkerk de Polder van het Zwarte Gat aangelegd, waardoor het Zwarte Gat werd afgesloten.

Het Zwin bleef echter verder verzanden en in 1470 werd besloten om de polder op te offeren, hetgeen in 1474 geschiedde. Dit bracht geen soelaas en men besloot nu het Zwarte Gat opnieuw af te sluiten. Dit had zich echter aanmerkelijk verdiept, en de afsluiting mislukte keer op keer. In 1514 legde men zich bij de onuitvoerbaarheid van de afsluiting neer.

Wel werd het Zwarte Gat afgedamd verder landinwaarts, bij Croxhoeke ten zuiden van Nieuwvliet. Deze dam werd in 1548 weer doorgestoken, maar blijkbaar was de stroming in het Zwarte Gat reeds minder krachtig geworden, want in 1554 werd 88 ha in de Nieuwenhovepolder bedijkt door Gheron en Jacques Adornis.

 

In 1602 werd het gehele noordelijke deel van het Zwarte Gat afgedamd en ingepolderd, en wel door Anselmus Optius Adornis. Dit was de Groote Sint Annapolder, een langgerekte polder van 101 ha. Op een opwas die was ontstaan na de doorsteek van de dam bij Croxhoeke werd het huidige Nieuwvliet gesticht.

 

Ten zuiden van de Groote Sint Annapolder werd niet veel later nog de Kleine Sint Annapolder van 33 ha ingedijkt, welke gelegen was iets ten noorden van de lijn Oostburg-Zuidzande. Deze polder werd in 1653 nog vanuit het zuiden overstroomd, in 1656 heringedijkt. Opnieuw overstroomde de polder in 1682, om in 1698 opnieuw te worden ingedijkt.

 

Wat nog bleef waren de schorren in de monding van het Zwarte Gat. Deze werden in 1623 van de Westerschelde afgesloten en ingepolderd. Dit was de Zwarte Polder. In 1802 verdween deze polder onder water. Een klein deel van 8 ha, de Herdijkte Zwarte Polder, werd in 1803 weer ingedijkt om de Groote Sint Annapolder te beschermen, en het overige deel werd niet meer ingedijkt. Dit deel staat bekend als de Verdronken Zwarte Polder en is tegenwoordig een natuurgebied.

Bron Wikipedia

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zwarte Gat

Dijken rondom Breskens versterkt

Dijken rondom Breskens: Het Waterschap Scheldestromen begint deze maand met het versterken van de dijken rondom Breskens. Het gaat om drie locaties: de Scheldeveste, het veerplein en het badstrand. De dijken zijn verzwakt door een stijgend zeepeil en de harde wind. Het werk gaat een jaar duren. De kosten worden betaald uit het hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Breskens is het derde project van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. Eerder is de kust tussen Nieuwvliet-Groede al versterkt en is de Zwarte Polder herdijkt.

De steenbekleding van de bestaande dijken wordt vervangen om ze te versterken. Waar nodig zullen de dijken ook verhoogd worden. Naast de dijkwerkzaamheden komt er een nieuwe toegangsweg naar het Veerplein en komt er een fietspad naar het nieuw aan te leggen duingebied bij de Scheldeveste.

Napoleon

Naast versteviging van de dijken komt er bij de Scheldeveste een lage betonnen muur op de dijk met tekst en een beeld dat past bij de geschiedenis van het fort Napoleon dat daar vroeger stond.

De komende drie jaar staan Waterdunen en Cadzand-Bad op de planning. Een overzicht van alle kustversterkingen in Zeeland staan op de website www.kustversterkingen.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties staat uit voor Dijken rondom Breskens versterkt

Culturele activiteiten van Johan Hendrik van Dale Stichting

Via deze link komt u terecht bij de culturele activiteiten van de Hendrik van Dale Stichting in West Zeeuws Vlaanderen

Stichting Johan Hendrik van Dale is in 2010 ontstaan uit een fusie van Stichting Johan Hendrik van Dale en Stichting De Raadskelder. De stichting heeft als werkterrein West Zeeuws-Vlaanderen, het gebied dat in grote lijnen samenvalt met de gemeente Sluis. Stichting Johan Hendrik van Dale werkt nauw samen met andere organisaties op het gebied van cultuur, taal, heemkunde, beeldende kunst en muziek. De stichting is statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften en schenkingen belastingaftrekbaar zijn, zowel van het inkomen van de schenker als dat van de ontvanger.

Geplaatst in Activiteiten in de regio, Cultuur | Reacties staat uit voor Culturele activiteiten van Johan Hendrik van Dale Stichting

Bibliotheek Oostburg biedt ook toerist gratis Wi-Fi

In de bibliotheken in Terneuzen, Hulst en Oostburg is er een gratis draadloos netwerk (WiFi) beschikbaar. Voor een internetverbinding bent u dus niet meer afhankelijk van de beschikbare pc’s. U kan in de bibliotheek gebruik maken van de WIFI-internetverbinding als u een eigen laptopcomputer, tablet of smartphone naar de bibliotheek meebrengt. Deze nieuwe dienstverlening van de plaatselijke bibliotheken is ook interessant voor o.a. toeristen en huurders van vakantiewoningen.

Naast de ruime openingstijden, de grote collectie boeken, dvd’s en andere materialen heeft u in de bibliotheek nu ook waar en wanneer u wilt ook toegang tot het internet.

Openingstijden in Bibliotheek Oostburg:

maandag    13.30-17.30 uur
dinsdag    13.30-17.30 uur
woensdag    10.00-20.00 uur
vrijdag    10.00-20.00 uur
zaterdag    10.00-12.30 uur

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bibliotheek Oostburg biedt ook toerist gratis Wi-Fi

Landelijke vergezichten en kwalitatief goede toeristische voorzieningen essentieel voor toekomst regio

Landelijke vergezichten en kwalitatief goede voorzieningen, aldus de VVV-organisaties in een recent artikel van  BNdeStem, blijven essentieel voor de toekomst van het toeristische product in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Landelijke vergezichten en kwalitatief goede toeristische voorzieningen essentieel voor toekomst regio

Sluis zoekt naar oplossingen voor het ‘bommenprobleem’ in natuurgebied.

Deze week berichtte de PZC dat het gemeentebestuur van Nieuwvliet -Bad, samen met de rijksoverheid zoekt naar oplossingen voor het zogeheten ‘bommenprobleem’ in het natuurgebied van De Verdronken Zwarte Polder. Wij hopen dat het gemeentebestuur hier voortvarend te werk gaat.

Geplaatst in Media, Nieuws uit de regio | Reacties staat uit voor Sluis zoekt naar oplossingen voor het ‘bommenprobleem’ in natuurgebied.

Dijkversterkingen in Nieuwvliet in beeld

In Zeeuws-Vlaanderen werkt het Waterschap Scheldestromen aan kustversterkingen. Wat daarbij allemaal komt kijken, en wat het voor u betekent wordt duidelijk in dit filmpje. Geinteresseerd in de werkzaamheden? Er is ook een speciale website voor de dijkversterkingen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Dijkversterkingen in Nieuwvliet in beeld