Nieuwsbrief 6-2010 November

CVE “Le Rivage” Nieuwsbrief 6-2010                                                                dd. 28-10-2010

Uitnodiging:

Ledenvergadering op 28 november 2010 om 14:00 uur in Best Western Hotel Nieuwvliet-Bad

Geachte leden,

Het bestuur heeft,in de afgelopen maanden hard gewerkt aan oplossingen voor een aantal dossiers (o.a. Roompot onderhoud en nieuwbouwplannen in de Nieuwenhovenpolder), het Internet en de website van uw vereniging. Onze bevindingen willen wij met u delen. Tevens zullen we voor een aantal belangrijke zaken knopen moeten doorhakken, willen we tijdig kunnen inspelen op de ontwikkelingen in 2011. Daarom deze uitnodiging voor deze buitengewone ledenvergadering.

Uw bestuur heeft met betrekking tot een aantal dossiers deskundig (extern) advies gevraagd. Deze bevindingen willen we, zoals verschillende leden hebben gevraagd, tijdig aan u presenteren inclusief het daaruit volgende stappenplan.

1)      Website:

Met de firma Vaips zijn we gestart met de “bouw” van een eigen website . Die zal o.a. worden gebruikt voor de interactieve communicatie met de leden. Trefwoorden hier zijn slagvaardigheid, efficiency en snelheid.

De domeinnaam van de website is www.lerivage.eu. De “.nl” domeinnaam was helaas niet meer beschikbaar. Onze inspanningen zijn er mede op gericht ook deze domeinnaam te verkrijgen. De extensie”.eu” hebben we gekozen om de internationale dimensie van onze vereniging en park te illustreren. We hopen de website omstreeks 28 november a.s. te  kunnen lanceren.

2)      Roompot; onderhoud van het park

In de afgelopen maanden hebben we zowel schriftelijk en via vergaderingen met de Roompot gecommuniceerd. Dit traject spitste zich voornamelijk toe op het onderhoud van ons park. We hebben de Roompot herhaaldelijk schriftelijk en door middel van situatiefoto’s herinnerd aan de werkafspraken die Roompot middels een brief ook met u heeft gedeeld. Inmiddels zijn er een aantal zaken door de Roompot uitgevoerd maar helaas ook nog steeds een aantal zaken niet. Fotomateriaal blijkt in de praktijk een effectief instrument. Daarom mijn oproep: constateert u zelf onvolkomenheden, probeer ze svp. digitaal vast te leggen en stuur ze door aan info@rivageverhuur.nl. Alleen op deze manier kunnen we een zo volledig mogelijk dossier maken.

Uit de correspondentie met Roompot manifesteert zich een duidelijk verschil van inzicht over de staat en wijze waarop o.a. het groenonderhoud plaatsvindt. Idem dito geldt dit voor de huidige staat van onderhoud van wegen en paden op ons park. Mede tegen deze achtergrond is intussen het gehele archief van uw vereniging met alle relevante correspondentie tussen de toenmalige en huidige eigenaren van de infra gedigitaliseerd. Deze digitale file is intussen juridisch getoetst en beoordeeld. Gebaseerd op al deze uitkomsten willen we onze standpunten definiëren.

Uw bestuur is bezig om tijdens de ledenvergadering een juridische deskundige aanwezig te laten zijn. Die deskundige kan de verschillende opties cq. mogelijkheden toelichten en kan ook leden adviseren. Willen we, gebaseerd op deze samenspraak, de benodigde vervolgstappen zetten dan is, conform onze statuten, een formeel besluit van de ledenvergadering nodig.

3)      Ontwikkelingen Nieuwenhovenpolder door Arcus/Roompot

Er is diverse malen overleg geweest met gemeente en Arcus/Roompot met betrekking tot de voorgenomen ontwikkelingen in dit gebied. De Vereniging heeft ook haar zienswijze op de startnotitie MER schriftelijk bij de gemeente ingediend. Echter: de geëigende procedures vergen dat de Vereniging, na de MER-procedure, opnieuw een zienswijze moet indienen. Hierbij speelt het belangrijke aspect van de planschade een rol.

Uw bestuur heeft, met betrekking tot dit gecompliceerde ruimtelijke ordeningsdossier, oriënterende gesprekken gevoerd met het adviesbureau Flynth . Zij hebben op dit gebied een indrukkende staat van dienst.( o.a. procedures gevoerd en gewonnen voor omwonenden van luchthaven Schiphol).

Tijdens onze vergadering zullen we de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd inhoudelijk toelichten. Tevens zullen we een besluit moeten nemen op welke wijze we het vervolgtraject met de gemeente, al dan niet met steun van adviesbureau Flynth, willen/kunnen en mogen invullen. Hiervoor willen we u een mandaat vragen. Parallel aan dit dossier heeft het bestuur ten behoeve van overleg met Arcus/Roompot een impressietekening laten maken over, (in onze optiek) het in te kleuren overgangsgebied tussen Le Rivage en het nieuwe plan van de Roompot. Onze vertrekpunten hierbij zijn o.a.het beperken van overlast en het bewerkstelligen van een maximale afstand tot de nieuwe bebouwing

Resumerend: gezien de belangrijke dossiers en het noodzakelijke besluitvormingsproces is deze vergadering van groot belang voor alle leden. Daarom roep ik u op massaal aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden (bij voorkeur) via info@rivageverhuur.nl

of via fax nr 0117-371398

In verband met andere activiteiten is restaurant De Zeeuwse Kust helaas niet beschikbaar. Daarom hebben we de vergadering gepland in Best Western Hotel Nieuwvliet-Bad gelegen aan de Zouterik 2, 4504 RX Nieuwvliet-Bad.

Het is mogelijk om na de vergadering op eigen kosten het diner te gebruiken. Daarvoor vragen wij u dit op het aanmeldingsformulier aan te geven zodat wij het restaurant van het hotel hiervan op de hoogte kunnen brengen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen houden wij ons graag aanbevolen Wij hopen u op 28 november om 14:00 uur te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Voorzitter CVE “Le Rivage”

Erik Bachman

Ledenvergadering 28-11-‘10

q          Wij zijn aanwezig tijdens de ledenvergadering op 28 november om 14:00 uur.

Met ________ personen

q          Wij zijn helaas verhinderd 

q          Wij willen na afloop van de vergadering in het hotel dineren (eigen rekening) 

Naam: _________________________________

Handtekening: __________________                Datum: _______________

S.v.p. retourneren aan: info@rivageverhuur.nl

Agenda ledenvergadering CVE Le Rivage.

Locatie: Best Western Hotel Nieuwvliet-Bad, Zouterik 2, 4504 RX  Nieuwvliet-Bad

Datum 28 november 2010

Aanvang: 14:00 uur tot ca. 16:00 uur

1)     Opening

2)     Vaststelling agenda

3)     Algemene mededelingen

4)     Inkomende en uitgaande stukken

5)     Website

6)     Roompot onderhoud

7)     Ontwikkelingen Nieuwenhovenpolder

8)     Financiële consequenties van besluiten

9)     Rondvraag

10) Sluiting

Dit bericht is geplaatst in Bestuur. Bookmark de permalink.