Notulen Vergadering CVE 28 November 2010

Notulen vergadering CVE 28 November 2010

Best Western Hotel te Nieuwvliet-Bad
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 
Website

www.lerivage.eu:  er worden voor de homepage twee seizoenen gebruikt: winter en zomer. Verder zal de website nog ingevuld worden om bijv.  mail rechtstreeks naar het bestuur te kunnen sturen. Graag allen kijken om aanvullingen te doen. Er is op de website een publiek domeinen en een apart domein voor leden. Er zijn mogelijkheden voor een Duitse vertaling op de website aanwezig.
 
De website wordt verder onderhouden door de webmasters E. Bachman en F. Lafort. Graag vragen we U om mooie leuke foto’s etc. te mailen naar de website. Via het leden-domein kunt u ook uw commentaar, opmerkingen over o.a. onderhoud park doorsturen.
 
Roompot onderhoud

Een intensieve mailwisseling, al dan met foto’s bijgevoegd, heeft erin geresulteerd dat de Roompot (RP) een aantal gesignaleerde knelpunten heeft opgepakt.

Dhr Bachman heeft samen met S. Cornelis een groot deel van de briefwisseling van opeenvolgende besturen met diverse bedrijven gedigitaliseerd. Mevr I. van Groningen van het advocatenkantoor Rassers heeft deze correspondentie geanalyseerd.
Een aantal zaken zijn dus opgepakt door RP maar velen ook niet. De bereidheid vanuit de RP voor de noodzakelijke besprekingen is minimaal, ook snoeiwerk is onder de maat. Er zou een leidraad incl. schema van onderhoud worden aangeleverd voor het CVE-bestuur. Dit schema was niet alleen minimaal en in de praktijk blijkt de RP zich ook niet te houden aan deze leidraag cq. schema. Dat in de opbouw van de parklasten, zie hiervoor het kettingbeding in het koopcontract, ook een component CAI is opgenomen terwijl er daarnaast ook aan Delta moet worden betaald -de leden betalen dus twee keer- wordt door RP zonder argumenten genegeerd. Eerder heeft de RP via een email aangegeven  zich hier verantwoordelijk voor te voelen. De noodzakelijke verbeteringen aan het schelpenpad en de wegen zijn ook nog steeds niet uitgevoerd. Het bestuur heeft  vertegenwoordigers van RP gevraagd bij deze vergadering aanwezig te zijn, ze mochten zelf de datum en tijd aangeven maar dit aanbod is geweigerd. RP wil alleen in overleg treden met het bestuur van de CVE. Hieronder de mailwisseling van de CVE in het zwart en de RP in het rood.

Geachte heer Hannewijk,

Zoals aangegeven in mijn eerdere mail hierbij een reactie op uw schrijven van 4 augustus jl..
Dank voor uw berichtje. Uw initiatief is zeer gewaardeerd.  De leidraad is inderdaad door ons ontvangen en de afscheiding van de verplaatste containerplaats is ook inmiddels gerealiseerd.  Wat de borden (dus langs het schelpenpad) betreft: hier is nog altijd niets gewijzigd. De oude borden etc. staan hier nog altijd opgesteld.
Wat tevens nog ontbreekt is een concreet investeringsplan/voorstel met betrekking tot het vervangen van gedeelten van de vaste beplanting.

Tevens wil ik u, zonder waardeoordeel, mede deelgenoot maken van een aantal signalen die ons bereikt hebben van een groeiend aantal bezorgde  leden van onze vereniging. Denk dat deze signalen het gevoel van urgentie weergeven. Denk dat we dit samen kunnen oplossen door de communicatie met de leden te intensiveren en door ze te laten zien dat er door uw organisatie concrete acties worden geïmplementeerd. Zie ook mijn mail van zondag 8 augustus jl.

We zijn bijna weer een jaar verder na onze eerste bespreking. Over enkele weken versturen we de uitnodiging voor onze najaarsvergadering. Gezien aard en omvang van de door leden gesignaleerde knelpunten zou het bijzonder worden gewaardeerd als u persoonlijk aanwezig kunt zijn om uw actieplan zelf toe te lichten. Het tijdstip voor deze vergadering zouden we daarom graag tijdig in overleg met u willen afstemmen.  Eind 2009 was u om agendatechnische redenen verhinderd. Daarom passen wij graag voor deze samenspraak onze reguliere CVE-agenda aan. Op uw uitnodiging om aanwezig te zijn ga ik niet in. Ik ben van harte bereid om voorafgaand en na de CVE vergadering met het bestuur of een afvaardiging te spreken maar niet in de algemene vergadering. Dat aard meestal uit in discussie’s over persoonlijke problemen terwijl het bestuur en ondergetekende moeten spreken over de grote lijn.

De knelpunten die door leden in de afgelopen maanden/weken, ook door mede-bestuursleden, zijn gesignaleerd spitsen zich met name toe op:
(Noot. De meeste van de hieronder genoemde punten zijn al eerder en meerdere malen onder uw aandacht gebracht.)

·         Slechte staat van de goten. Eerder is aangegeven door uw organisatie dat de stalen platen op het achterste deel van het park verwijderd zouden worden. Wij hebben al eerder aangegeven dat bij de bouw van het park de keuze voor deze goten is gemaakt, dat is geen hele gelukkige keuze geweest maar hier gaan wij niets aan doen. Een enkel gootdeel ligt wat verzakt, daar waar dit noodzakelijk is zullen deze worden rechtgelegd. De stalen platen zijn destijds door diverse eigenaren dar neergelegd om soepeler met de auto de goot over te steken, ik ga deze nu niet op eigen glegenheid weghalen.

Water wat niet wegloopt bij forse regenval (ontstaan grote plassen water) Ik was op het park op dinsdagmorgen 7 september om 12.30 uur, dus vier uur na een zeer forse regenval( ca 20 mm). Door mij zijn zowel in goten als op schelpenpaden geen noemenswaardige plassen aangetroffen dus ik zie hierin geen reden om actie te ondernemen.
·         Kapotte weggedeelten. Op enkele plaatsen is door mij kapot asfalt geconstateerd, veroorzaakt door wortelgroei. Komend voorjaar zal dit hersteld worden.
·         Te laag schelpenpad. Al bij geringe regenval staan deze paden onder water. Zie mijn opmerking boven, wordt groter gemaakt dan het in werkelijkheid is.
·         Lelijk gerepareerde fietsremmer/hek. Tijdens onze gezamelijke ronde over het park aansluitend op ons laatste overleg heeft  u ook aangegeven en toegezegd dat dit      beter moest. Helemaal eens, gaan we herplaatsen, reinigen en schilderen.
·         Schelpenpad is voetpad en geen fietspad. De huidige fietsremmer geeft aan zijkant de mogelijkheid om nagenoeg ongehinderd met de fiets te passeren en aanleiding voor doorgaand (fiets)verkeer over dit pad i.p.v. de weg.  Helemaal eens, wordt herplaats, gereinigd en geschilderd.
·         Ontbreken van nachtelijke controle. De aanwezige bankjes worden als hangplek voor jongeren gebruikt hetgeen overlast veroorzaakt. Intensievere controle kan vandalisme voorkomen hetgeen kosten en tijd van onderhoudspersoneel bespaard. Wij hebben nauwelijks vandalisme waargenomen. Graag zou ik hier een beroep doen op eigenaren om als er hangjeugd wordt aangetroffen dit door te geven aan ons servicecenter zodat de bewaking hierop gericht kan acteren.
·         Kromme verkeersborden en op diverse plaatsen ontbreken van verbodsbord honden uit te laten. Mogelijk aan te vullen met “speelplaatsbord = geen hondenuitlaatplaats” op de speelveldjes. Verbodsborden zijn aanwezig en nieuw behalve op 1 plaats, deze borden zijn vergeten en zullen alsnog worden vernieuwd.
·         Hondenuitwerpselen in de kinderspeelplaats vormen een blijvende en bijzonder grote ergernis. Fysiek afschermen van deze speelplaatsen door heggetje. Wij gaan geen heggetjes plaatsen, de honden trekken zich hier namelijk niets van aan. Ik ben bereid om een hondenpoepzakjes dispenser te plaatsen maar dit probleem ligt bij de baasjes en niet bij de honden.
·         Ondeugdelijke straatverlichting. Wij begrijpen dat dit een Delta-aangelegenheid is? Zelf heb ik eerder (27-5) aan mevr. K. Boerman doorgegeven dat de straatlamp ter hoogte van nr 23 niet brandt. Deze knipperde al sinds Hemelvaart en was ca. 2 maanden geleden helemaal kapot. Dit is inderdaad een Delta aangelegenheid maar dat is ons probleem en niet dat van de eigenaren. Facturen sturen ze wel van de Delta maar een contract of de benodigde actie duurt wat langer. Zodra dit binnen is weten we afgesproken reactietijden en gaan we ze zoals dat heet “de broek opbinden”.
·         Slecht onderhouden openbaar groen. Tijdens de zomersnoeibeurt is snoeiafval op het schelpenpad blijven liggen (zie foto) hetgeen vooral ’s nachts niet wenselijk en zelfs gevaarlijk is. Daarnaast is, in weerwil van eerdere afspraken die u heeft gemaakt met individuele eigenaren, het groen in deze privaat onderhouden tuintjes drastisch teruggesnoeid. Dit alles zonder verleg met deze eigenaren. Openbaar groen is niet slecht onderhouden, ook hier maakt u het groter dan dat het is. Ik heb sterk de indruk dat hier een stok wordt gezocht om het hondje te slaan maar ben het simpelweg niet met u eens. Uiteraard kan er op bepaalde punten nog wel verbetering bereikt worden maar het predikaat “slecht” verdient het zeker niet. Kunt u mij aangeven bij welke nummers private tuinen gesnoeid zijn, dat is niet de bedoeling en moet dan met de werknemers worden besproken.
·         Hier en daar ontbreekt het openbaar groen
·         Containers die wekelijks uitpuilen Zoals in een eerdere mail aan u gemeld U spreekt hier uitsluitend over enkele incidenten op een wisseldag, dus vlak voor de lediging. Over het algemeen gaat dit prima.
·         Zwervers die in de containers graaien Door ons nog nooit waargenomen, graag receptie inlichten zodra deze worden aangetroffen.
·         Groen in bocht beneden bij Zeeuwse kust onoverzichtelijk (herhaaldelijk gevaarlijke situaties met overstekende kinderen) Zoals in een separate mail aan u gemeld. Gelukkig is dit gedeelte n.a.v. ons eerdere schrijven snel aangepakt en hopen dat dit voortaan in het preventieve ondehoudsprogramma wordt opgenomen.
·         De onverzorgde inrit van het park Zoals in een separate mail aan u gemeld Is eigendom van het Waterschap en hierover is inmiddels contact geweest, meer nieuw hierover hoop ik binnen 6 weken te kunnen melden.
·         Openbaar groen wat doorgroeit tot in de tuinen van de huiseigenaren (minimaal 14 plaatsen) Graag nummers aangeven of de eigenaren benaderen dit te melden bij de receptie, de ene keer snoeien we dus teveel en de andere keer te weinig, wellicht is dit doormiddel van het juiste overleg op te lossen.
·         TV signaal: geen schot in het Delta-dossier. Een aantal leden heeft ons gemeld dat ze eigenlijk worden geconfronteerd met dubbele lasten. De Roompot rekent (hoofdstuk variabele kosten) in het nieuwe Noordzee residence project van Cadzand Bad voor de CAI jaarlijks 180 Euro. De parkbijdrage bedraagt daar ook € 2400,- zoals u dan ook zult weten? En de parkbijdrage is exclusief CAI levering. Overigens is die CAI voorziening niet van ons maar van de Delta. Delta heeft ons geantwoord. Reeds vanaf de eerste dag van oplevering levert Delta het signaal en ze zijn niet bereidt hierin iets te wijzigen. Ik kan niet anders dan concluderen dat hier vanaf de start door de projectontwikkelaar met de kopers overeenstemming is bereikt. Wij zien geen redenen om hierin nu verder iets te wijzigen.
·         Diepe bandensporen in rand openbaar groen Is incidenteel aanwezig, de varkensruggen die bestemd zijn om dit tegen te gaan worden geschilderd en weer rechtgelegd. Ook de snelheidsremmers worden opnieuw geschilderd.
·         Gras op speelveldjes soms wel 30 cm hoog Ik denk zwaar overdreven, nu niet aangetroffen maar dat is uiteraard een momentopname, mag niet voorkomen.
·         Veel onkruid zie boven.

Wat de huiseigenaren betreft die de servicekosten van de Roompot nog niet hebben voldaan: als bestuur kunnen wij in deze kwestie rechtens niet treden. Wel constateer ik dat, getuige uw bevindingen, een zeer groot deel van de huiseigenaren wel uw factuur heeft voldaan. Wij gaan er gevoeglijk vanuit dat uw organisatie alle verplichtingen jegens de huiseigenaren zal honoreren. Op dit moment zijn er nog 2 eigenaren die niet betalen, hiertegen lopen incassomaatregelen. Voor dit moment geen reden om activiteiten op te schorten.

Receptie panneschuur

De receptie van de Panneschuur is vanaf november niet bezet en slecht bereikbaar, het zwembad is dicht en dit geldt waarschijnlijk ook voor de tennisbaan.  De huiseigenaren zijn hierover nimmer  geïnformeerd terwijl men contractueel recht heeft op een aantal basisvoorzieningen. Eerdere toezeggingen van RP dat we van deze faciliteiten gebruik mochten maken worden dus nu weer teruggedraaid.

Mevr I van Groningen van advocatenkantoor Rassers
 
Het dossier is enorm. Sinds 1996 zijn er gesprekken, vaak vruchteloos, met Zeekraal BV en de rechtsopvolgers Panneschuur en de Roompot.  Ondanks alle inspanningen van de opeenvolgende CVE-besturen is er niets wezenlijks veranderd. Mevr. van Groningen duidt dat het belangrijk is om een laatste brief te sturen aan de RP. Die kan, zo vernemen de aanwezigen, worden geschreven en verstuurd door het advocatenkantoor. Ook is het zinvol om het Groenrapport van firma de Witte te actualiseren. Zo wordt duidelijk dat er geen aantoonbare vorderingen worden gemaakt.  In voornoemd schrijven wordt ook duidelijk gemaakt dat de CVE structurele verbeteringen geëffectueerd wil zien om recht te doen aan het onderhoudscontract en dat de RP niet kan volstaan met jaarlijks een aantal optische ad-hoc oplossingen. De mogelijkheid bestaat om ook zelf De Roompot te dagvaarden. Dit is een keuze. De bewijslast rust in dat geval in beginsel wel zwaarder op de CVE of huiseigenaren (als eiser).Daarnaast wordt in de te schrijven brief gemeld dat als de RP wederom in gebreke blijft huiseigenaren een deel van de parklasten op een geblokkeerde rekening zullen storten totdat de RP aan haar verplichtingen heeft voldaan. De Roompot zal incassomaatregelen kunnen treffen. Daarbij past wel de kanttekening, aldus mevr. van Groningen, dat het maar de vraag is of de RP het zo ver wil laten komen: deze stap genereert voor de RP veel extra kosten en eventueel negatieve publiciteit en verlies van goodwill in en buiten de regio. De volgende stap is dat de RP een zogeheten beslag kan laten uitvoeren op huis en bankrekeningen. Mevr. van Groningen zegt dat dit ogenschijnlijk allemaal intimiderende maatregelen zijn maar dat de gevolgen van dit beslag niet altijd ingrijpend hoeven te zijn, bijvoorbeeld bij beslagen op het onroerend.

De aanwezige leden in de vergadering stemmen unaniem in met de volgende stappen:  
 
Er komt een brief door Rassers aan de RP voor het eind van dit jaar, waarin Rassers de Roompot nogmaals wijst op de tekortkomingen en dat zij de CVE adviseert juridische stappen te ondernemen als deze niet binnen afzienbare tijd worden opgelost. Parallel hieraan zal een brief aan de leden worden gestuurd met een uitleg over de stappen en procedures die in eerste instantie kunnen worden doorlopen.  Deze brief is een leidraad  voor de leden voor de beoogde vervolgacties.
 
Ontwikkelingen Nieuwenhovenpolder

Er zijn reeds diverse gesprekken gevoerd  tussen CVE, RP en de gemeente Sluis. Op 22 okt jl is er een orienterend gesprek geweest tussen een delegatie van de CVE en Arcus-directeur Jobse, waarbij ook RP-directeur Hannewijk aanwezig was. Ondanks het verzoek om de notulen van deze bespreking te accorderen is dit nog altijd niet geschied door Arcus. In deze bespreking is o.a. gemeld door Arcus dat bij de renovatie van de Panneschuur ook het hoofdgebouw wordt vernieuwd. Dit gaat namelijk ook als nieuw servicecentrum fungeren voor de nieuw te bouwen huizen in de polder. Vergeleken met het Cavelot-project te Cadzand-Bad worden deze woningen waarschijnlijk zo’n 20% goedkoper. Arcus meldt dat er ruimte is om te komen tot een groene buffer tussen de nieuwbouw en de huidige woningen die zijn gesitueerd op de grens met Le Rivage. Ook dat er tijdig -dus ruimschoots voor de bouw van de nieuwe woningen- kan worden aangevangen met de aanplant van de groenvoorziening. Wat betreft de wateroverlast meldt Arcus dat hier de vuistregel geldt dat de nieuwe waterhuishouding  de ergste regen moet kunnen opvangen en dit zelfs keer de factor 3. Een en ander zal ook in de te volgen MER procedure worden onderzocht. Arcus wil graag begin 2012 starten met de verkoop van de nieuwe woningen. Arcus wil in de ledenvergadering in maart 2011 een toelichting komen geven.
De leden van de vereniging gaan unaniem akkoord met de offerte van Flynth. Dit is een gespecialiseerd bureau voor MER-procedures en kan voor de CVE nauwgezet de procedures volgen van de gemeente Sluis. Ook kan dit bureau voor de CVE de noodzakelijke correspondentie voeren op dit gecompliceerde dossier met alle betrokkenen, inclusief de vervolgstappen. De heer Poppelaars stelt dat de zorgvuldigheid moet prevaleren bij het voeren deze procedures en dat het bestuur zich geen fouten kan en mag veroorloven in dit dossier. Hij juicht het daarom toe dat het bestuur deze zorgvuldigheid wil betrachten en stelt zelf 1000 Euro ter beschikking om de noodzakelijke stappen met behulp van Flynth te kunnen effectueren. Dit gebaar wordt door de aanwezigen met applaus versterkt. 

Het bestuur wordt unaniem door de aanwezigen gemandateerd om alle noodzakelijke vervolgstappen te implementeren.

Sluiting van de vergadering om ca 17:00 uur

Dit bericht is geplaatst in Bestuur. Bookmark de permalink.